19. 6. 2019  2:52 Alfréd
Akademický informační systém

Projekty


Metódy fuzzy rozhodovania a fraktálnej geometrie na modelovanie objektov v geografických informačných

Garant: doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Kvalita modelu krajiny v softvérovom prostredí do veľkej miery závisí od použitých matematických metód. Cieľom projektu je teoretický výskum v oblasti matematického modelovania reliéfu a urbanistických celkov. V stanovení cieľov nadväzujeme na výsledky grantovej úlohy VEGA 1/4026/07, v ktorej boli riešené viaceré aspekty modelovania prvkov krajiny a aplikované v geografických informačných systémoch (GIS). V tvorbe priestorového modelu reliéfu kladieme dôraz na interpolačné metódy zohľadňujúce autokoreláciu vstupných údajov, a to použitím parametrických i neparametrických mier korelácie. Teoretické výsledky v oblasti fuzzy logiky, fuzzy mier a fuzzy relácií chceme prehĺbiť a aplikovať v GIS, a to v klasifikácii prvkov, v hodnotení modelu a v multikriteriálnom rozhodovaní. Týmito výsledkami a poznatkami z topológie chceme tiež prispieť k automatizácii generalizácie modelu. Poznatky z fraktálnej geometrie reliéfu plánujeme rozšíriť o koreláciu fraktálnej dimenzie reliéfu s fraktálnou dimenziou sídelných útvarov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikace projektu:1/0203/10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0