20. 6. 2019  15:03 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Metódy fuzzy rozhodovania a fraktálnej geometrie na modelovanie objektov v geografických informačných

Garant: doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Kvalita modelu krajiny v softvérovom prostredí do veľkej miery závisí od použitých matematických metód. Cieľom projektu je teoretický výskum v oblasti matematického modelovania reliéfu a urbanistických celkov. V stanovení cieľov nadväzujeme na výsledky grantovej úlohy VEGA 1/4026/07, v ktorej boli riešené viaceré aspekty modelovania prvkov krajiny a aplikované v geografických informačných systémoch (GIS). V tvorbe priestorového modelu reliéfu kladieme dôraz na interpolačné metódy zohľadňujúce autokoreláciu vstupných údajov, a to použitím parametrických i neparametrických mier korelácie. Teoretické výsledky v oblasti fuzzy logiky, fuzzy mier a fuzzy relácií chceme prehĺbiť a aplikovať v GIS, a to v klasifikácii prvkov, v hodnotení modelu a v multikriteriálnom rozhodovaní. Týmito výsledkami a poznatkami z topológie chceme tiež prispieť k automatizácii generalizácie modelu. Poznatky z fraktálnej geometrie reliéfu plánujeme rozšíriť o koreláciu fraktálnej dimenzie reliéfu s fraktálnou dimenziou sídelných útvarov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikácia projektu:1/0203/10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0