12. 11. 2019  6:24 Svätopluk
Akademický informačný systém

Projekty


Agregovanie informácií: modely a aplikácie

Garant: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na rozšírenie teoretických základov agregačných funkcií a ich aplikácie v oblasti modelovania hydrologických a finančných časových radov, budovanie preferenčných štruktúr, vrátane rankingových metód a volebných systémov, resp. v oblasti analýzy sentimentu masmediálnych výstupov. Popri návrhu nových konštrukčných metód pre rôzne špeciálne agregačné funkcie, vrátane nových typov integrálov, a skúmania vlastností takýchto agregačných funkcií sa projekt venuje aj prehĺbeniu poznatkov z oblasti agregovania logických informácií, vrátane popisu príslušných algebraických štruktúr. Veľká pozornosť je venovaná štúdiu kopúl, najmä viacrozmerných, a ich rôznorodým aplikáciám.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikácia projektu:1/0080/10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0