2. 4. 2020  2:22 Zita
Akademický informační systém

Projekty


Fyzikálny výskum vtokových objektov malých vodných elektrární

Garant: prof. Ing. Peter Dušička, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vodná energia patrí medzi obnoviteľné zdroje energie, na ktorých zvýšené využívanie kladie dôraz EU. Pri energetickom využití vodných tokov malými vodnými elektrárňami sa najmä v poslednom období kladie zvýšený dôraz na ich citlivé zakomponovanie do prírodného prostredia. Platí to nielen o vlastnej stavbe MVE, ale najmä o zakomponovaní odberu vody z koryta rieky. Najmenším zásahom do prirodzeného koryta je budovanie brehových odberov pri ktorých nie je potrebná hať ani žiadny iný vzdúvací objekt prehradzujúci koryto a tým vytvárajúci prekážku (napr. pre ryby). Takéto riešenie vtokového objektu MVE je predmetom fyzikálneho výskumu predkladaného projektu. Podľa skúseností z posledných rokov je tento typ objektov vyhovujúci nielen z prevádzkového hľadiska, ale aj z hľadiska ochrany životného prostredia. Na základe fyzikálneho modelovania takéhoto typu objektu, bude v rámci projektu vytvorená metodika navrhovania.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra hydrotechniky (SvF)
Identifikace projektu:1/0281/10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0