31. 3. 2020  21:39 Benjamín
Akademický informačný systém

Projekty


Fyzikálny výskum vtokových objektov malých vodných elektrární

Garant: prof. Ing. Peter Dušička, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vodná energia patrí medzi obnoviteľné zdroje energie, na ktorých zvýšené využívanie kladie dôraz EU. Pri energetickom využití vodných tokov malými vodnými elektrárňami sa najmä v poslednom období kladie zvýšený dôraz na ich citlivé zakomponovanie do prírodného prostredia. Platí to nielen o vlastnej stavbe MVE, ale najmä o zakomponovaní odberu vody z koryta rieky. Najmenším zásahom do prirodzeného koryta je budovanie brehových odberov pri ktorých nie je potrebná hať ani žiadny iný vzdúvací objekt prehradzujúci koryto a tým vytvárajúci prekážku (napr. pre ryby). Takéto riešenie vtokového objektu MVE je predmetom fyzikálneho výskumu predkladaného projektu. Podľa skúseností z posledných rokov je tento typ objektov vyhovujúci nielen z prevádzkového hľadiska, ale aj z hľadiska ochrany životného prostredia. Na základe fyzikálneho modelovania takéhoto typu objektu, bude v rámci projektu vytvorená metodika navrhovania.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra hydrotechniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/0281/10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0