26. 6. 2019  7:44 Adriána
Akademický informačný systém

Projekty


Efektívne numerické metódy riešenia geometrických parciálnych diferenciálnych rovníc

Garant: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Mnohé praktické aplikácie vyžadujú efektívne numerické riešenie takzvaných geometrických parciálnych diferenciálnych rovníc, ktoré popisujú vývoj kriviek a plôch na základe ich geometrických vlastností, ako aj vlastností externého prostredia. Sú to predovšetkým aplikácie, keď model zahŕňa v sebe priamo pohyb voľnej hranice alebo fázového rozhrania (napríklad prúdenie nezmiešateľných tekutín alebo šírenie požiaru) alebo keď sa používa evolúcia kriviek a plôch nepriamo za účelom rozoznávania objektov vo veľkých súboroch dát, napríklad segmentácia obrazov pochádzajúcich z biomedicínskych meraní. Cieľom projektu je výskum tejto širokej triedy modelov popísaných spoločnými geometrickými parciálnym diferenciálnymi rovnicami a návrh originálnych numerických metód na ich riešenie, včítane preverenia ich efektívnosti pre niektoré konkrétne aplikácie z praxe a zo spracovania biomedicínskych dát
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikácia projektu:1/0733/10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0