16. 12. 2019  3:45 Albína
Akademický informační systém

Projekty


Kvalitatívne aspekty tvorby priestorových modelov geodetickými a fotogrametrickými metódami.

Garant: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Stavebníctvo, architektúra, doprava, priemysel, rezort pôdohospodárstva a štátna správa ako hlavní odberatelia geodetických prác v súčasnosti uprednostňujú priestorové (3D) modely prírodných javov a stavebných (antropogénných) objektov v statickom príp. dynamickom tvare. Pri tvorbe modelov je možné využiť terestrické metódy (terestrické laserové skenery), metódy digitálnej fotogrametrie, metódy využívajúce globálne navigačné a satelitné systémy (GNSS), vrátane rôznych matematicko-štatistických metód spracovania a interpretácie výsledkov merania týchto javov a objektov. Podstatou projektu je: - definovanie a analýza kvalitatívnych i kvantitatívnych charakteristík terestrických a satelitných metód tvorby priestorových modelov vrátane vplyvu prostredia pri zbere a spracovaní údajov, prehĺbenie teoretických a praktických poznatkov automatizovaného zberu 3D údajov, - testovanie a kontrola metrologických charakteristík vybraných meracích systémov a realizovaných priestorových modelov na lokalitách.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra geodézie (SvF)
Identifikace projektu:1/0142/10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 12. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0