30. 5. 2020  2:31 Ferdinand
Akademický informačný systém

Projekty


Kvalitatívne aspekty tvorby priestorových modelov geodetickými a fotogrametrickými metódami.

Garant: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Stavebníctvo, architektúra, doprava, priemysel, rezort pôdohospodárstva a štátna správa ako hlavní odberatelia geodetických prác v súčasnosti uprednostňujú priestorové (3D) modely prírodných javov a stavebných (antropogénných) objektov v statickom príp. dynamickom tvare. Pri tvorbe modelov je možné využiť terestrické metódy (terestrické laserové skenery), metódy digitálnej fotogrametrie, metódy využívajúce globálne navigačné a satelitné systémy (GNSS), vrátane rôznych matematicko-štatistických metód spracovania a interpretácie výsledkov merania týchto javov a objektov. Podstatou projektu je: - definovanie a analýza kvalitatívnych i kvantitatívnych charakteristík terestrických a satelitných metód tvorby priestorových modelov vrátane vplyvu prostredia pri zbere a spracovaní údajov, prehĺbenie teoretických a praktických poznatkov automatizovaného zberu 3D údajov, - testovanie a kontrola metrologických charakteristík vybraných meracích systémov a realizovaných priestorových modelov na lokalitách.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:1/0142/10
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 12. 2010
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0