17. 10. 2019  2:58 Hedviga
Akademický informační systém

Projekty


Využitie stavebného odpadu pri výstavbe a údržbe cestných komunikácií

Garant: doc. Ing. Karol Grünner, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Náplňou projektu je vytvoriť podklady pre systém hospodárenia so stavebným odpadom, ktorý možno využiť pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií. Stavebný odpad predstavuje podľa posledných štatistík (EQAR 2009) nezanedbateľný podiel na celkovej tvorbe odpadu (bez zeminy približne 25 % odpadu). Tento materiál je významným zdrojom na zníženie zaťaženia životného prostredia. Nové európske normy pre stavebné materiály rozširujú možnosti využitia druhotných surovín. Nadväzujúc na Smernicu EÚ a nové európske normy je zmyslom projektu zistiť rozsah vhodných druhov odpadu (stavebné demolácie, odstraňovanie vozoviek a koľajového lôžka, výrub z tunelov, hlušina z banskej činnosti, odpad z priemyselnej výroby a z výroby stavebných látok) vyskytujúcich sa na Slovensku, zistiť ich priemerné vlastnosti, overiť ich v laboratórnych podmienkach a na základe získaných poznatkov stanoviť kritériá a podmienky na jeho používanie z hľadiska konečného využitia v dopravných stavbách s ohľadom na ochranu životného prostredia.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Odd. dopravných stavieb - lab. CVV (KDOS SvF)
Identifikace projektu:1/0551/10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0