20. 10. 2020  5:50 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Podpora procesu výučby paralelného a distribuovaného spracovania údajov

Garant: doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
V súčasnosti je možné pozorovať výrazný trend zvyšovania výpočtového výkonu počítačových systémov a to umiestnením viacerých procesorových jadier do jediného procesora. Výrobcovia procesorov a špecializovaného vysokovýkonného a vysokoparalelného výpočtového hardvéru sa snažia podporiť využiteľnosť nových technológií zavádzaním nových programových modelov či jazykov, ktoré zjednodušujú vývoj a implementáciu programového vybavenia schopného vo veľkej miere využiť potenciál týchto nových technológií. Dôsledom penetrácie počítačových klastrov a gridového počítania do akademickej ale aj do podnikovej či komerčnej sféry je zvýšená potreba na vzdelanie pracovníkov v oblasti paralelného a distribuovaného riešenia úloh. Vzhľadom na očakávané masívne rozšírenie vysokoparalelných počítačových systémov aj v segmente bežných počítačov je potebné zabezpečiť adekvátne vzdelanie aj absolventom bakalárskeho štúdia a tiež absolventom študijných programov v iných odboroch. Projekt tiež podporí aktivity súvisiace s ďalším vzdelávaním a výskumom v oblasti paralelného spracovania a to hlavne v oblastiach umelej inteligencie a aplikovanej informatiky (konekcionistické a evolučné prístupy, paralelné grafové algoritmy, počítačová grafika). Zámerom týchto aktivít je poukázať na možnosti a výhody nových technológií paralelného počítania v uvedených oblastiach a tým podporiť ich použitie v akademickej ale aj komerčnej sfére.
Druh projektu:
KEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikácia projektu:
244-022STU-4/2010
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:
13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0