17. 10. 2019  15:49 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Hyperjemné interakcie v amorfných a nanokryštalických kovových zliatinách na báze Fe

Garant: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zámerom projektu je objasnenie vzájomných súvislosti medzi hyperjemnými interakciami a štruktúrou vyšetrovaných amorfných a nanokryštalických zliatin na báze Fe s rôznym kompozičným a fázovým zložením. Nosnou metódou charakterizácie mikroštruktúry a magnetického usporiadania bude 57Fe Mossbauerova spektrometria v transmisnej geometrii pri rôznych teplotách. Pri interpretácii distribúcií hyperjemných polí využijeme tiež výsledky z 57Fe NMR spektrometrie. Snahou bude aplikovať aj jadrový rozptyl synchrotrónového žiarenia v priamom smere na jadrách 57Fe. Významným cieľom projektu je poskytnutie prenosu vedomostí a skúseností na študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia. Vedomosťami podporený prístup na dosiahnutie zámerov projektu by mal napomôcť k stanoveniu vybraných materiálových charakteristík, ktoré sú schopné uspokojiť dopyt po budúcej generácii výrobkov s vysokými prevádzkovými vlastnosťami. V rámci projektu bude na riešiteľskom pracovisku sprevádzkovaná nízkoteplotná (4.2 K) mossbauerovská trasa.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0033/10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0