18. 11. 2019  22:57 Eugen
Akademický informačný systém

Projekty


Modelovanie a simulácia multifyzikálnych polí vo viacvrstvových mechanických prvkoch a štruktúrach funkcionálne gradovaného materiálu

Garant: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Obsah projektu je zameraný na modelovanie a simuláciu mechanických a mechatronických prvkov a štruktúr zhotovených z kompozitného-funkcionálne gradovaného materiálu (FGM), vytvorených vo forme jednej alebo viacerých vrstiev do tvaru prúta, nosníka a škrupiny, namáhaných elektro-tepelno-mechanickým a piezoelektrickým pôsobením prevažne v linernej oblasti zaťažovania.Budú zostavené prvkové rovnice konečných prvkov v ktorých bude zohľadnená premenlivosť geometrických a materiálových vlastností. Pri multivrstvových prvkoch budú efektívne materiálové vlastnosti a tuhosti počítané pomocou teórie laminátov a rozšírenými zmiešavacími pravidlami. U nosníkov bude zohľadnený vplyv priečnych síl a stiesneného krútenia. Odvodené vzťahy budú implementované do počítačového programu, ktorým budú vykonané numerické experimenty. Výsledky modelovana a simulácie budú vyhodnotené z hľadiska efektívnosti a presnosti riešenia, pričom overenie vybraných riešení bude vykonané aj experimentálnym meraním.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra mechaniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0093/10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0