27. 6. 2019  8:21 Ladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Detailný virtuálny model banskoštiavnickej kalvárie ako podklad pre ochranu kultúrnej pamiatky svetového významu.

Garant: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Banskoštiavnická kalvária je rozsahom, umiestnením v krajine, architektonickým a výtvarným stvárnením jednou z najimpozantnejších barokových kalvárií na Slovenku a v strednej Európe. Od júna 2007 je na zozname 100 najohrozenejších pamiatok sveta, ktorý vedie americký pamiatkový fond ? World Monument Fund v New Yorku. Od doby vzniku komplexu kalvárie (rok 1751) neboli jej objekty detailne zmapované! Predkladaný projekt ponúka detailné priestorové zmapovanie kalvárie z úrovne okolitého terénu cez exteriéry jednotlivých stavebných objektov až po umelecké diela v interiéroch a to technológiami GNSS, geodézie, fotogrametrie a laserového skenovania. Výsledkom projektu budú priestorové údaje v unikátnej forme (v SR) s minimálnou informačnou kompresiou a budú slúžiť pre: a) projektovú dokumentáciu záchrany a rekonštrukcie kalvárie, b) archívne účely, c) databázu informačných systémov, d) prezentačné a propagačné účely pre trvalú udržateľnosť a ochranu historickej pamiatky svetového významu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:1/0680/10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0