18. 9. 2019  23:45 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Algebrický prístup k riadeniu nelineárnych systémov: teória a aplikácie

Garant: doc. Ing. Miroslav Halás, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zameriava na výskum v oblasti využitia moderných algebrických metód na riešenie problémov riadenia nelineárnych systémov (spojitých, diskrétnych a s dopravným oneskorenim). Dôraz kladie najmä na polynomiálny pristup a využitie prenosových funkcii nelineárnych systémov, pričom sleduje problémy návrhu spätnoväzobnej linearizácie, riadenia bez interakcií, odstránenia vplyvu porúch, návrhu pozorovateľov a pod. Venuje sa nielen problematike systémov s jedným vstupom a výstupom (SISO systems) ale aj systémom s viacerými vstupmi a výstupmi (MIMO systems). Jednotlivé konrétne problémy riadenia nelineárnych systémov skúma najmä teoreticky, ale určitý dôraz kladie aj na praktickú implementáciu na laboratórnych modeloch reálnych systémov. Tým sa čiastočne preklenuje často priepastný rozdiel medzi teóriou a praxou, ktorý býva o to výraznajši, čim zložitejšie sú použité teoretické postupy, ako tomu nesporne pri nelineárnych systémoch je.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0369/10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0