16. 11. 2019  0:20 Agnesa
Akademický informační systém

Projekty


Algebrický prístup k riadeniu nelineárnych systémov: teória a aplikácie

Garant: doc. Ing. Miroslav Halás, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa zameriava na výskum v oblasti využitia moderných algebrických metód na riešenie problémov riadenia nelineárnych systémov (spojitých, diskrétnych a s dopravným oneskorenim). Dôraz kladie najmä na polynomiálny pristup a využitie prenosových funkcii nelineárnych systémov, pričom sleduje problémy návrhu spätnoväzobnej linearizácie, riadenia bez interakcií, odstránenia vplyvu porúch, návrhu pozorovateľov a pod. Venuje sa nielen problematike systémov s jedným vstupom a výstupom (SISO systems) ale aj systémom s viacerými vstupmi a výstupmi (MIMO systems). Jednotlivé konrétne problémy riadenia nelineárnych systémov skúma najmä teoreticky, ale určitý dôraz kladie aj na praktickú implementáciu na laboratórnych modeloch reálnych systémov. Tým sa čiastočne preklenuje často priepastný rozdiel medzi teóriou a praxou, ktorý býva o to výraznajši, čim zložitejšie sú použité teoretické postupy, ako tomu nesporne pri nelineárnych systémoch je.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:1/0369/10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:0