12. 11. 2019  1:20 Svätopluk
Akademický informačný systém

Projekty


Presný ab-initio výpočet potenciálovej energetickej hyperplochy ozónu pre teoretickú molekulovú spektroskopiu

Garant: Mgr. Filip Holka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na ab-initio výpočet globálnej potenciálovej energetickej hyperplochy základného elektronického stavu ozónu s dostatočnou presnosťou pre ďalšie využitie v teoretickej rotačno-vibračnej spektroskopii. V rámci dosiahnutia tohoto cieľa podrobne preskúmame konvergenciu hyperplochy k limite kompletnej bázy, relativistické efekty a príspevok korelácie vnútorných elektrónov. Dôležitou súčasťou projektu je výpočet adiabatickej korekcie a analýza jej vplyvu na celkový tvar hyperplochy. Na základe tejto analýzy následne navrhneme optimálny metodologický prístup vhodný na konštrukciu globálnej energetickej hyperplochy a zrealizujeme jej výpočet.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0648/10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Mgr. Filip Holka, PhD.zodpovedný riešiteľ
RNDr. Andrej Antušek, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Elena Malkin, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.spoluriešiteľ