15. 10. 2019  13:58 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium emergencie stratégie pomocou neurónových sietí

Garant: prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt z modernej oblasti distribuovanej umelej inteligencie bude venovaný štúdiu emergencie stratégie multiagentových systémov, kde jednotliví agenti majú kognitívny orgán implementovaný pomocou neurónovej siete. Agenti, umiestnení v danom prostredí, sa musia adaptovať na vykonávanie predpísaných aktivít (vyhýbanie sa prekážkam, hry, kooperácia, etnické konflikty, komunikácia a vznik sociálnych štruktúr). Neurónová sieť sa bude učiť metódou odmeny a trestu. Aktivita agentov bude hodnotená až po dlhšom časovom odseku, kedy externý hodnotiteľ bude schopný klasifikovať ich správanie ako úspešné alebo neúspešné. Navrhnutá metóda adaptácie umožňuje systematickú zmenu váhových koeficientov neurónovej siete tak, aby úspešnosť jej aktivít progresívne rástla. Výstupy budú publikované v časopisoch ako napr. The International Journal of Agent Technologies and Systems alebo The Journal of Artificial Societies and Social Simulation.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikácia projektu:1/0141/10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0