Oct 17, 2019   10:15 p.m. Hedviga
Academic information system

Projects


Podmienené uvoľnovanie materiálov z vyraďovania jadrových zariadení

Supervisor: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt rieši návrh, výskum a vývoj modelových scenárov a príslušných rádiologických a ďalšieh parametrov pre použitie podmienene uvolnených materiálov z vyradovaniajadrových zariadení z prevádzok. V modelových scenároch budú analyzované vplyv na personál, ktorý realizuje navrhované scenáre a simulácia migrácie rádionuklidov z cie1ového umiestnenia podmienečne uvoľnených materiálov z vyraďovania do životného prostredia a stanovenie dávok z interného a externého ožiarenia pre jedincov z kritických skupín obyvateľstva vyplývajúce z cieľového umiestnenia podmienene uvolnených materiálov. Pri tvorbe scenárov použitia podmienene uvoľnených materiálov v rôznych typoch stavebných a iných konštrukcií budú brané do úvahy rôzne druhy materiálov a rôzne rádionuklidové zloženia pre jednotlivé druhy materiálov. Konečným produktom systematickej analýzy je súbor modelových scenárov, parametrov scenárov, ktoré súvisia so spôsobom zabudovania podmienene uvoľnených materiálov do analyzovaných konštrukcii a rádiologických parametrov podmienene uvo1nených materiálov ako sú napríklad ocele a iné kovové materiály, recyklované betóny, ktoré bude možné použiť pri návrhu konkrétnych realizačných projektov pre použitie týchto materiálov. Navrhovaný projekt sa bude riešiť v nasledovných etapách: ? Rešerš súčasnej situácie v oblasti vyradovaniajadrových zariadení z prevádzky vo väzbe na podmienené vyraďovanie materiálov? Preh1ad typických scenárov využitia podmienene uvoľnených materiálov, prehlad typických materiálov a rádionuklidových zložení kontaminácie a aktivácie týchto materiálov ? Vypracovanie metodiky pre systematickú analýzu scenárov využitia podmienene uvoľnených materiálov - výber scenárov, materiálov a typizovaného rádionuklidového zloženia kontaminácie a aktivácie? Vypracovanie rozsahu scenárov pre modelovanie využitia podmienene uvoľnených materiálov? Zostava jednotlivých scenárov využitia podmienene uvoľnených materiálov? Analýza jednotlivých scenárov,vypracovanie parametrov scenárov a materiálov zaradených do scenárov? Zostava knižnice dát pre použitie pri návrhu budúcich reálnych scenárov využivania podmienene uvoľňovaných materiálov z vyraďovania JZ.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Department of nuclear physics and technology (FEEIT)
Project identification:Req-00074-0001
Project status:Successfully completed
Project start date :15. 11. 2009
Project close date:15. 11. 2012
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0