19. 10. 2019  6:28 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Organické materiály pre fotovoltaiku a senzoriku

Garant: prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Potreba vývoja nových typov organických solárnych článkov s takými výraznými výhodami oproti klasickým kremíkovým článkom ako sú rahká váha, pružnosť materiálu, možnosť cielenej syntézy materiálov a nízka cena pri verkoplošnej priemyselnej produkcií sústavne narastá. Rovnako verký význam má aj monitorovanie znečistenia životného prostredia, kvality potravin a koncentrácie liečív v organizme. Tento projekt je zacielený na pochopenie elektronických, optoelektronických a elektrochemických dejov v organických materiáloch (napr. v pentacéne, polytíoféne, MEH-PPV) a v nanokompozitoch s potenciálnym využitim v oboch týchto oblastiach. Injekcia náboja a pascami ovplyvnené transportné vlastnosti týchto materiálov budú študované metódami založenými na meraní prechodového náboja. Určeníe základných elektrochemických vlastností elektród modifikovaných organickými polovodičmi a nanokompozitnými materiálmi bude rovnako v centre záujmu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra fyziky (FEI)
Identifikácia projektu:2/0093/10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0