Oct 18, 2019   12:08 p.m. Lukáš
Academic information system

Projects


Organické materiály pre fotovoltaiku a senzoriku

Supervisor: prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Potreba vývoja nových typov organických solárnych článkov s takými výraznými výhodami oproti klasickým kremíkovým článkom ako sú rahká váha, pružnosť materiálu, možnosť cielenej syntézy materiálov a nízka cena pri verkoplošnej priemyselnej produkcií sústavne narastá. Rovnako verký význam má aj monitorovanie znečistenia životného prostredia, kvality potravin a koncentrácie liečív v organizme. Tento projekt je zacielený na pochopenie elektronických, optoelektronických a elektrochemických dejov v organických materiáloch (napr. v pentacéne, polytíoféne, MEH-PPV) a v nanokompozitoch s potenciálnym využitim v oboch týchto oblastiach. Injekcia náboja a pascami ovplyvnené transportné vlastnosti týchto materiálov budú študované metódami založenými na meraní prechodového náboja. Určeníe základných elektrochemických vlastností elektród modifikovaných organickými polovodičmi a nanokompozitnými materiálmi bude rovnako v centre záujmu.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of physics (FEEIT)
Project identification:2/0093/10
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2010
Project close date:31. 12. 2012
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:0