14. 10. 2019  2:54 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Aplikácia pozitrónovej anihilácie pre štúdium radiačného krehnutia materiálov používaných vo fúznych technológiách.

Garant: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Na základe výsledkov a poznatkov z predchádzajúceho obdobia sme vykonali nasledujúce práce: - Rozsiahly teoretický rozbor a simulácie pohybu neutrónov v materiáloch. Simulácie boli založené na Mote Carlo a ab initio modeloch migrácie defektov v medi a jednoduchých meďnatých zliatinách. - Štúdium zliatín typu FE-Cr pomocou PAS techník (pozitrónová annihilačná spektroskopia ? meraním doby života pozitrónov a pulzným nízkoenergetickým pozitrónovým systémom. - Vypracovanie optimálnej metodológie vyhodnocovania výsledkov PAS pri zohľadnení vplyvu indukovanej aktivity. - Porovnanie štrukturálnych defektov v kovových materiáloch (Cu, Fe) v závislosti na type a úrovni radiačnej záťaže.
Druh projektu:6. rámcový program ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:FUSION
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0