7. 12. 2019  2:03 Ambróz
Akademický informačný systém

Projekty


Molekulová elektrónová multistabilita.

Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Pokročilá chemická syntéza koordinačných zlúčenín obsahujúcich jedno a viacjadrové komplexy prechodných kovov s molekulovou štruktúrou, ktoré môžu byť zachytené v rôznych elektrónových stavoch. Táto elektrónová multistabilita je indukovaná buď fyzikálnymi činiteľmi (elektromagnetické žiarenie, teplota, tlak, magnetické pole), alebo chemickými činiteľmi (substitúcia, rôzna solvatácia, dopovanie). Fyzikálny výskum pokrýva teplotnú oblasť teplôt od 4 do 400 K a z použitých techník najmä excitáciu UV-VIS alebo IR lasermi, Moessbauerovu spektroskopiu, UV-VIS-NIR spektroskopiu a meranie magnetizácie SQUID magnetometrom a magnetickej susceptibility AC susceptometrom. Cieľom výskumu je získať molekulové spínače (syntóny) na báze molekulových koordinačných zlúčenín. Očakáva sa synergetický efekt medzi molekulovými efektmi (zmena štruktúry, izomerizácia, zmena objemu) a magnetickým správaním (napr. spinový prechod). Multistabilné molekulové zlúčeniny sú perspektívne využiteľné ako záznamové médiá vysokej hustoty, adaptívne materiály (napr. v displejoch) ako aj nanoskopické funkčné jednotky (?nanoscopic machines?).
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Identifikácia projektu:RE 1627/1-1
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0