27. 6. 2019  4:17 Ladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Znižovanie nehodovosti na pozemných komunikáciách dopravno-inžinierskymi stavebnými úpravami

Garant: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Náplňou projektu bude analýza opatrení na znižovanie nehodovosti v rôznorodých podmienkach SR a ČR a návrh kompatibilných parametrov usporiadania dopravného priestoru s vytvorením vzorových príkladov prvkov upokojovania dopravy na cestných prieťahoch, ktoré uľahčia a urýchlia zavádzanie opatrení na zvyšovanie bezpečnosti cestnej dopravy.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Česko ()
Pracovisko:Katedra dopravných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:APVV-SK-85/CZ-107
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0