23. 9. 2019  13:29 Zdenka
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdia: Protónové ožarovanie vzoriek pomocou kaskádneho urýchľovača

Garant: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberal štúdiom modelových zliatin jadrových reaktorov pomocou pozitrónovej annihilačnej spektroskopie (PAS). Podrobné skúmanie 33 vzoriek, ktoré boli dodané z JRC Petten a merané pomocou PAS Lifetime technique v neožiarenom stave, bolo nevyhnutné pre vytvorenie základnej bázy a porovnanie týchto vzoriek s ožiarenými. Niektoré vybrané boli naviac podrobené dvom úrovniam vodíkovej implantácie a skúmané ako ožiarené. Zistili sme, že ionová implantácia vodíkom namiesto neutrónového ožiarenia je perspektívnou cestou do budúcnosti pre sledovanie podpovrchových zmien materiálov. Popri podobnostiach tu však existujú i nezanedbateľné rozdiely v účinkoch týchto záťažiach. Porovnanie skutočných účinkov ionových implantácií s neutrónovým ožiarením by bolo v budúcnosti prínosom.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:Slov/Hol-VTS-SLU-IE.B100863
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0