4. 7. 2020  4:38 Prokop
Akademický informační systém

Projekty


Contract study: Proton irradiation of samples using cascade accelerator.

Garant: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa zaoberal štúdiom modelových zliatin jadrových reaktorov pomocou pozitrónovej annihilačnej spektroskopie (PAS). Podrobné skúmanie 33 vzoriek, ktoré boli dodané z JRC Petten a merané pomocou PAS Lifetime technique v neožiarenom stave, bolo nevyhnutné pre vytvorenie základnej bázy a porovnanie týchto vzoriek s ožiarenými. Niektoré vybrané boli naviac podrobené dvom úrovniam vodíkovej implantácie a skúmané ako ožiarené. Zistili sme, že ionová implantácia vodíkom namiesto neutrónového ožiarenia je perspektívnou cestou do budúcnosti pre sledovanie podpovrchových zmien materiálov. Popri podobnostiach tu však existujú i nezanedbateľné rozdiely v účinkoch týchto záťažiach. Porovnanie skutočných účinkov ionových implantácií s neutrónovým ožiarením by bolo v budúcnosti prínosom.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:
Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikace projektu:
Slov/Hol-VTS-SLU-IE.B100863
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 04. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0