25. 9. 2020  2:57 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Extrakcia mikroskopických informácii o elektrónovej štruktúre molekúl z experimentálnych difrakčných údajov.

Garant: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.


Základné informácie
   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je kombinovať vysoko presné a vysoko kvalitné röntgenové difrakčné dáta (získané na STU) s kvantovochemickými výpočtami na niektorých zlúčeninách prechodných prvkov. Cieľom je získať precné rozdelenie elektónovej hustoty a ďalšie kvantovochemické informácie z fitovaných kvantovo-mechanických vlnových funkcií. Predpokladá sa, že získané vlastnosti budú presnejšie a reálnejšie, než tie, ktoré sa získajú iba za použitia teórie, alebo experimentu. Plánujeme použiť TONTO program, ktorý je dobre zdokumentovaný v literatúre vo viacerých publikáciách. Dôležitou skutočnosťou je i fakt, že cez našu vzájomnú spoluprácu budeme schopný začleniť do software nové možnosti, ktoré z nášho hľadiska prispejú k lepšiemu pochopeniu vzťahu elektrónová štruktúra - vlastnosti.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
Bil/Austr/SR/STU/06
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0