22. 9. 2019  16:14 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


Inhibícia starnutia na molekulovej úrovni: Antioxidanty v slovenských a rakúskych vínach.

Garant: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výskumy navrhovaného projektu sa budú realizovať v dvoch výskumných skupinách, ktoré sú vysoko erudované v chémii spinových lapačov, v EPR spektroskopii a v kvantitatívnom vyhodnocovaní spektroskopických experimentálnych dát. Dobre zdokumentovaná, reprodukovateľná a dôkazná technika určenia antioxidačnej aktivity významne zjednoduší klasifikáciu potravín a má vysoký potenciál, aby sa stala všeobecne používanou procedúrou. Tento predpoklad významne podporuje komerčná dostupnosť prenosných EPR spektrometrov a spinových lapačov. Uvedený výskumný projekt má významný vplyv na biochemický, chemický a inštrumentálny vývoj orientovaný na vývoj všeobecného skríningového protokolu na určenie antioxidačnej aktivity.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:SK-AT-00106
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:09. 06. 2006
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0