17. 11. 2019  11:59 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Projekty


In situ spektroelektrochémia nových materiálov s konjugovaným pí-systémom pre optoelektroniku, senzoriku a katalýzu.

Garant: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zameranie projektu spadá do oblasti využitia kombinácie elektrochémie a EPR spolu s optickou (UV-Vis-NIR) spektroskopiou, ktorá je veľmi dobre využiteľná na pochopenie podstaty redox procesov a získanie významných informácií pre zložité redox reakcie, ktoré prechádzajú cez radikálové medziprodukty. EPR spektrum poskytuje významné chemické informácie, technika je veľmi citlivá a pri meraniach sa aplikuje na vzorku nízkoenergetické žiarenie, čím skúmaný systém zostáva neporušený. Na druhej strane UV-Vis-NIR spektroskopia poskytuje dôležité informácie o chemických entitách, ktoré nie je možné sledovať EPR technikou.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:3 Fokoop DEU/1063827
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0