16. 10. 2019  9:06 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Slovakion - Výskum klastrových štruktúr a nanomateriálov

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Forschungszentrum Dresden-Rosendorf poskytol Materiálovotechnologickej fakulte STU vysokorozlišovací transmisný elektrónový mikroskop PHILIPS CM300 s urýchľovacím napätím 300 kV, LaB6 katódou, laterálnym rozlíšením 0,14 nm, ako aj možnosťou nanodifrakcie a EDS. Po malých úpravách mikroskopu bude možné získavať aj trojrozmerné projekcie nanoobjektov (tzv. elektrónová tomografia). Z hľadiska technických parametrov ide v podmienkach Slovenska o skutočne unikátne zariadenie. Mikroskop bude pužívaný hlavne na charakterizovanie tenkých vrstiev, nanovrstiev, multivrstiev, medzifázových rozhraní, zložitých clustrových štruktúr v komplexných kovových zliatinách a keramických materiáloch a trojrozmerných nanoobjektov rôzneho typu.
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:FZD MTF STU
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.zodpovedný riešiteľ