Jul 15, 2019   8:19 p.m. Henrich
Academic information system

Projects


Common best practices in spatial planning for the promotion of sustainable POLYcentric DEVelopment

Supervisor: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt skúma a potvrdzuje aplikáciu očakávaných znakov a stratégií udržateľného a polycentrického priestorového plánovania vzhľadom na princípy ESDP, ESPON a CEMAT prostredníctvom viacerých aktivít - napr. - štúdium smerovania rozvoja krajiny vzhľadom na prvky naznačené v kľúčových európskych dokumentoch, - rozvíjanie pilotných aktivít v rozličných cieľových oblastiach(vidiecke, urbánne, cezhraničné, - zabezpečenie vedeckého metodologického prístupu a kvalitných výstupov s pomocou medzinárodného vedeckého a technického výboru
Kind of project:INTERREG IIIA ()
Department:Katedra urbanisticko - architektonických súborov (UU FA)
Project identification:EU/Interreg/Poly.dev 5C 007/06
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2006
Project close date:31. 12. 2008
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0