Aug 20, 2019   2:42 a.m. Anabela
Academic information system

Projects


Modified metal oxide thin film structures for gas microsensors

Supervisor: prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Hlavným cieľom predloženého projektu je výskum nových modifikovaných tenkovrstvových polovodivých kovových oxidov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu funkčnosti miniatúrnych, lacných, nízkopríkonových, ľahko ovládateľných mikrosenzorov, ktoré budú schopné detekovať toxické a výbušné plyny. Predpokladáme, že naše aktivity budú zamerané na prípravu a vyšetrovanie nanoštruktúrnych materiálov ako sú: TiO2, In2O3 NiO a na modifikovanie ich povrchu pomocou Pt a Au nanočastíc.
Kind of project:MVTS ()
Department:Department of microelectronics (FEEIT)
Project identification:Gr/SR/FEI STU/08
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2008
Project close date:31. 12. 2008
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0