22. 10. 2019  8:32 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Zlepšenie rodovej diverzifikácie (rovnosti zastúpenia žien a mužov) v manažmente inštitúcií materiálového výskumu.

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V projekte DIVERZITA spolupracuje konzorcium 14 partnerov z 11 krajín EÚ: Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Švédsko, Slovinsko, Veľkú Britániu, Grécko a Slovensko. Projekt Diverzita je financovaný EÚ v rámci 7.RP. Podstatnou podmienkou pre optimálny vývoj európskeho výskumu je proporčná vyváženosť medzi ženami a mužmi zapojenými do vedeckovýskumnej činnosti. Projekt sa zaoberá nízkym podielom žien zapojených do výskumu a rozhodovacích procesov na materiálových inštitúciách.
Druh projektu:7. rámcový program ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:Diversity
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Klobušiakováadministratíva
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Jozef Haladaspoluriešiteľ
doc. Ing. František Horňák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Štefánková, Ph.D.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkzodpovedný riešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.spoluriešiteľ