Jul 19, 2019   12:50 p.m. Dušana
Academic information system

Projects


Unilateral dynamic contact problems for thin structures

Supervisor: prof. RNDr. Igor Bock, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Plánujeme riešiť dynamické kontaktné úlohy pre tenké štruktúry v kontakte s pevnými prekážkami. Uvedené štruktúry zahŕňajú hlavne membrány a nosníky z pružných a väzkopružných materiálov. Zatiaľ čo stacionárne a kvázistacionárne kontaktné úlohy pre tenké štruktúry sú v podstatnch rysoch vyriešené, v prípade dynamických úloh pre kmitajúce štruktúry je veľmi málo dosiahnutých výsledkov z teoretického aj numerického hľadiska. Navrhovatelia projektu dosiahli niektoré výsledky pre pružné a väzkopružné von kármánove dosky s prekážkou pod rovinou dosky a v rámci riešenia projektu plánujú na tieto nadviazať. Budú riešené kontaktné úlohy pre úplne von Kármánove a Reissnerove -Mindlinove modely dosák, pričom bude predpokladaný kontakt nielen pre priečne kmity, ale aj pozdĺžne posunutia.
Kind of project:Bilaterálna spolupráca - SR - Česko ()
Department:Department of mathematics (FEEIT)
Project identification:SK-CZ-0011-09
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2010
Project close date:31. 12. 2011
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0