8. 12. 2019  15:03 Marína
Akademický informační systém

Projekty


Computer Aided Design and Optimisation of Production Technologies

Garant: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavným cieľom prípravného projektu ďalšej dlhodobej spolupráce vedeckých pracovísk je nadviazanie nového projektového partnerstva medzi MTF STU v Trnave a TU Viedeň. Výber partnerov predpokladá synergický efekt na viacerých úrovniach, zahrňujúcich efektívne využitie laboratórií TU Viedeň, vybavených lasermi pre ohrev materiálov v technológiách zvárania, rezania a tepelného spracovania a pracoviskami MTF STU v Trnave s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti numerickej simulácie a predikcie správania sa materiálov počas ich spracovania koncentrovanými zdrojmi energie, ako aj experimentálnych analýz mikroštruktúr, fázového zloženia a vlastností kovových materiálov. Rozsiahle možnosti kooperácie a aplikácie získaných výsledkov sú dané vysokou koncentráciou priemyselného potenciálu na Západnom Slovensku a okolí Viedne.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko ()
Pracoviště:Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Identifikace projektu:2009-10-150001
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva