18. 11. 2019  10:34 Eugen
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh a optimalizácia výrobných technológií s podporou počítača

Garant: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom prípravného projektu ďalšej dlhodobej spolupráce vedeckých pracovísk je nadviazanie nového projektového partnerstva medzi MTF STU v Trnave a TU Viedeň. Výber partnerov predpokladá synergický efekt na viacerých úrovniach, zahrňujúcich efektívne využitie laboratórií TU Viedeň, vybavených lasermi pre ohrev materiálov v technológiách zvárania, rezania a tepelného spracovania a pracoviskami MTF STU v Trnave s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti numerickej simulácie a predikcie správania sa materiálov počas ich spracovania koncentrovanými zdrojmi energie, ako aj experimentálnych analýz mikroštruktúr, fázového zloženia a vlastností kovových materiálov. Rozsiahle možnosti kooperácie a aplikácie získaných výsledkov sú dané vysokou koncentráciou priemyselného potenciálu na Západnom Slovensku a okolí Viedne.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko ()
Pracovisko:Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Identifikácia projektu:2009-10-150001
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva