17. 11. 2019  10:25 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Projekty


Zúplňovanie čiastočných informácií v prostredí neurčitosti

Garant: doc. Mgr. Andrea Stupňanová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Rozširovania rôznych typov agregačných funkcií na základe čiastočných informácií na podmnožinách definičného oboru a konštrukcia najlepších ohraničení za daných podmienok, zvlášť v prípade kopúl, kvázi-kopúl a semi-kopúl. Konštrukcia agregačných funkcií požadovaných vlastností v špeciálnych triedach agregačných funkcií. Preskúmanie vlastností Choquetovho a Sugenovho integrálu definovaného vzhľadom na hladinovo závislé fuzzy miery a návrh nových zovšeobecnených fuzzy integrálov vzhľadom na hladinovo závislé miery. Zúplňovanie informácií o agregačnom procese pomocou fuzzy integrálov. Zavedenie úžitkových funkcií pomocou zovšeobecnených hladinovo závislých fuzzy integrálov umožňujúcich budovanie preferenčných štruktúr resp. usporiadaní uvažovaných alternatív. Aplikácia dosiahnutých výsledkov v multikriteriálnom rozhodovaní. Štúdium a konštrukcie fuzzy relácií blízkosti založené na nových agregačných technikách. Výskum v oblasti zovšeobecnených MV-algebier.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikácia projektu:1/0198/09_SvF
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0