23. 10. 2019  15:45 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Riešenie technológie špeciálnach skiel s využitím fyzikálnach metód

Garant: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na podporu spolupráce medzi slovenským a českým partnerom v oblasti prípravy a testovania fyzikálnych vlastností špeciálnych skiel. Po odbornej stránke sa jedná o štúdium príčin trvalých (nezvratných) zmien v štruktúre skiel. Zmeny v štruktúre sa obyčajne prejavujú vznikom vakancií, nových zložiek a fáz, ktoré možno posudzovať rôznym spôsobom. V prípade uvedených nekryštalických materiálov sa štruktúrne zmeny prejavujú navonok zmenami fyzikálnych vlastností (optických, elektrických a pod.). Elektrické vlastnosti sú na štruktúrne zmeny obzvlášť citlivé a relatívne ľahko merateľné. Projekt umožní pokračovať v doterajšej spolupráci pri vyšetrovaní charakteru procesov prebiehajúcich v nekryštalických štruktúrach pomocou rôznych experimentálnych metodík založených na báze IR a UV-VIS spektoskopie, dielektickej spektoskopie a termickej analýzy. Cieľom projektu je hľadanie možných korelácií medzi výsledkami uvedených metód a navrhovanie modelov pre opis nevratných procesov v nekryštalických štruktúrach.
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:SK-CZ-0143-09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:23. 03. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva