25. 10. 2020  15:09 Aurel
Akademický informačný systém

Projekty


Určovanie fyzikálnych charakteristík infiltrácie a transportu kontaminantov s adsorpciou v poréznych médiách

Garant: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.


Základné informácie
   
Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Základným východiskom projektuje vyvinúť presné a efektívne metódy vhodné na určovanie parametrov matematických modelov infiltrácie a transportu kontaminantu s adsorpciou v poróznych materiáloch. Tieto metódy tvoria základ pre konštrukciu meracích zariadení a umožňujú použitie podstatne lacnejších a efektívnejších technický zariadení. V prvej časti projektu vypracujeme originálnu matematickú metódu a numerický softvér na určovanie parametrov infiltrácie v pórovitom prostredí na báze centrifugácie. Predkladaná inverzná metóda je vypracovaná tak, aby hľadané parametre mohli byť určené len z meraní časového vývoja zmien momentu zotrvačnosti a ťažiska vzorky, ktorá rotuje v centrifúge pri predpísaných rýchlostiach. V procese merania sa nevyžadujú žiadne informácie o vývoji saturácie vo vnútri vzorky, na rozdiel od doterajších meracích zariadení. Konštrukcia meracieho zariadenia je náročnou súčasťou tejto časti projektu. Metóda je originálna a po jej praktickom a úspešnom overení má nádej byť patentovaná. V druhej časti projektu vypracujeme numerickú metódu na určovanie hydrogeologických a geochemických parametrov modelu pre transport kontaminantu s nelineárnou adsorpciou. Na určenie hľadaných parametrov pri tejto metóde budeme požadovť len namerané hodnoty časového vývoja koncentrácie kontaminantu pri jeho injektovaní a extrahovaní v skúmanej vzorke. Súčasťou aj tejto časti je realizácia meracích zariadení.
Druh projektu:
APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Katedra fyziky (SvF)
Identifikácia projektu:
APVV-0743-10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2011
Dátum ukončenia projektu:
31. 10. 2014
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0