12. 12. 2019  11:50 Otília
Akademický informačný systém

Projekty


Viacrozmerná frekvenčná analýza hydrologických extrémov pre vodohospodárske plánovanie a projektovanie

Garant: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Charakteristiky hydrologických extrémov používané vo vodnom plánovaní a pri návrhu vodohospodárskych stavieb sa doteraz zvyčajne vyjadrovali jednorozmernými veličinami (napr. 100-ročný prietok). Extrémy však pochádzajú z komplexných hydrologických a meteorologických udalostí a ich charakteristiky sú preto vzájomne podmienené a korelované. V projekte budeme študovať združené rozdelenia pravdepodobnosti dvoj a viacrozmerných charakteristík hydrologických extrémov (napr. vrchol, objem a trvanie povodne), a to nielen lokálne, ale aj v regionálnej mierke, pomocou teórie kopúl. Zároveň budeme rozvíjať metódy kombinovaného (hybridného) používania deterministických zrážkovo-odtokových modelov a generátorov zrážok pre vytváranie dostatočne dlhých prietokových radov pre riešenie teoretických problémov viacrozmernej analýzy i praktických problémov vodohospodárskeho plánovania a návrhu pomocou kopúl. Výstupom budú nové typy návrhových hydrologických veličín, ktoré dosiaľ nie sú k dispozícii vo väčšej miere ani vo svete ani na Slovensku. Ide o vynárajúcu sa dynamickú oblasť výskumu, v ktorej je vhodný priestor pre získanie originálnych výsledkov, ako aj pre ich následné uplatnenie v praxi.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikácia projektu:APVV-0496-10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2014
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0