24. 6. 2019  21:18 Ján
Akademický informačný systém

Projekty


Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov simulačných modelov disperzie v povrchových tokoch

Garant: doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektuje zhodnotenie možností, nedostatkov, silných a slabých stránok súčasnej úrovne spôsobu riešenia kvalitatívnych problémov povrchových tokov, s upriamením pozornosti hlavne na hydrodynamický prístup riešenia disperzie v povrchových tokoch. Dalo by sa povedať, že ide o SWOT analýzu používania dostupných modelových prostriedkov disperzie v podmienkach Slovenska, ktorá môže byť plne využitá pri implementácii Rámcovej smernice o vode (WFD 2000/60/ES).
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Identifikácia projektu:APW-0274-10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2014
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0