18. 11. 2019  20:39 Eugen
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum využitia heuristických optimalizačných metód v procese tvorby vodohospodársko - energetických plánov

Garant: doc. Ing. Peter Šulek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Regulačné vodné elektrárne (VE) tvoria významný regulačný prvok elektrizačných sústav. Nasadzujú sa predovšetkým na pokrývanie premenlivého zaťaženia a tvoria poruchovú rezervu sústavy (plnia tzv. podporné služby). Efektívnosť využívania dynamických vlastností regulačných VE úzko súvisí s optimalizačnými metódami používanými v procese tvorby ich vodohospodársko -- energetických plánov. Najvýznamnejším predstaviteľom optimalizačných techník v súčasnosti sú heuristické metódy (genetické algoritmy, simulované žíhanie,harmonické prehľadávanie a iné.). Heuristické metódy sú vyhľadávacie metódy riadiace sa istou stratégiou,využiteľné na hľadanie riešení zložitých optimalizačných problémov pre ktoré nejestvuje adekvátny špecifický algoritmus prípadne priamočiara numerická metóda. Predkladaný projekt skúma možnosti použitia heuristických optimalizačných metód v procese plánovania prevádzky regulačných vodných elektrární.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra hydrotechniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/0578/11
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0