16. 6. 2019  3:14 Blanka
Akademický informačný systém

Projekty


Modifikovanie pórovej štruktúry pálenej krytiny aplikáciou surovín na báze zeolitov a bentonitov

Garant: prof. Ing. Mikuláš Šveda, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Trvanlivosť pálenej krytiny v značnej miere závisí od jej samotnej pórovej štruktúry. Sekundárnu úlohu v tomto prípade zohráva objem pórov, ale primárnu úlohu zohráva hodnota mediánu polomeru pórov. Jej hodnotu môžeme ovplyvňovať nielen režimom pálenia, ale predovšetkým zložením vstupných surovín. Naša pozornosť sa sústredí na aplikáciu prísad na báze zeolitov a bentonitov, od ktorých sa očakáva výrazná pozitívna zmena hodnoty mediánu polomeru pórov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Identifikácia projektu:1/0517/11
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0