19. 6. 2019  15:08 Alfréd
Akademický informačný systém

Projekty


Integrované riešenie obnovy zdravotno-technickej infraštruktúry urbanizovaných sídiel, jej spoľahlivosť a vplyv na

Garant: prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na riešenie vzájomných väzieb v rámci zdravotnícko inžinierskych stavieb a ich komplexného vplyvu na životné prostredie. Dôraz bude kladený na riešenie obnovy vodovodov, kanalizácií a skládok komunálneho odpadu s cieľom preukázať ich prepojenosť. Na základe skúsenosti kolektívu, zaoberajúcich sa problémami zdravotného inžinierstva, definovať problémy súvisiace s prevádzkou zdrav.-inžinierskych stavieb, navrhnúť riešenia na zlepšenie stavu súčasnej kritickej situácie. Problémy týkajúce sa realizovaných stavieb, so životnosťou na svojej hranici a po nej majú signifikantný vplyv na zhoršenie životného prostredia akútne a z hľadiska budúcnosti ide o hroziace nebezpečenstvo v súvislosti s kvalitou dodávky pitnej vody a negatívnym vplyvom exfiltrovaných odpadových vôd kanalizácií určenej na odvedenie splaškovej vody, vôd priesakových zo skládok a dažďových vôd. Vzhľadom na rozvoj výstavby poskytnúť riešenie súčasnej negatívnej situácie v zásobovaní vodou z hľadiska kapacity a kvality.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Identifikácia projektu:1/1143/11
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0