9. 7. 2020  0:34 Lujza
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium fázových rovnováh v progresívnych materiálových systémoch s využitím riadeného exerimentu a výpočtovej termodynamiky.

Garant: doc. Ing. Roman Čička, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu je prispieť k termodynamickému popisu, k tvorbe a optimalizácii termodynamických databáz niektorých perspektívnych materiálových systémov pre bezolovnaté spájky, progresívne ocele a komplexné kovové zliatiny. V experimentálnej časti bude analyzované chemické a fázové zloženie vzoriek skúmaných systémov, budú merané ich termodynamické vlastnosti a realizovaná termická analýza ich fázových prechodov. Tieto údaje budú spracované a porovnávané s výsledkami výpočtov fázových rovnováh s využitím metódy CALPHAD a databázového programu Thermocalc. Na základe toho bude optimalizovaný termodynamický popis fáz v skúmaných systémoch a upresnené hodnoty interakčných parametrov ich zložiek. Tieto výsledky umožnia exaktnejší postup pri plánovaní výskumu nových zliatin v týchto systémoch, zameraného na zlepšenie vlastností súčasných materiálov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:
1/0339/11
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:
23
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
23

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
zodpovedný riešiteľ
administratíva
spoluriešiteľ
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Peter Gogola, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
spoluriešiteľ
doc. Ing. Antonín Náplava, CSc.
spoluriešiteľ
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Viktória Sedlická, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
RNDr. Igor Jančuška, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ