8. 12. 2019  7:24 Marína
Akademický informačný systém

Projekty


Aplikácie inovatívnych vrstiev a povlakov pri rekonštrukcii tribologicky zaťažovaných povrchov.

Garant: Ing. Eva Labašová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Prevádzkovanie technických systémov spôsobuje pri vzájomne sa ovlyvňujúcich prvkoch týchto systémov prirodzené zmeny kontaktujúcich sa povrchov. Zmeny sú spôsobené opotrebovaním povrchov a v mnohých prípadoch nastáva degradácia tribologicky zaťažovaného povrchu v dôsledku nestabilných prevádzkových procesov. Zmeny geometrie tribologických povrchov (TP) generujú nevhodné prenosy silových účinkov, ktoré spôsobia ďalšiu degradáciu TP prvku, vedúcu často k jeho poškodeniu. Včasná diagnostika nesprávnej funkcie TP a jeho následná rekonštrukcia inovatívnymi vrstvami spôsobí obnovenie správnej tribologickej funkcie povrchu, predĺženie životnosti prvku a obnoví sa správny prevádzkový stav technického systému. Cieľom projektu bude analýza vlastností tribologických vrstiev z hľadiska ich materiálových a geometrických parametrov. Počítačovými analýzami budú skúmané napäťovo-deformačné stavy zaťažených TP s inovovanými vrstvami. Výsledky počítačových analýz,opotrebenie a životnosť budú verifikované experimentálne.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0390/11
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Milan Naď, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Štefan Hajdu, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Juhás, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Róbert Sobota, PhD.spoluriešiteľ