17. 6. 2019  6:49 Adolf
Akademický informační systém

Projekty


Vývoj bezolovnatej spájky pre vyššie aplikačné teploty a výskum materiálovej spájkovateľnosti kovových a keramických materiálov

Garant: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vývoj mäkkej bezolovnatej spájky pre vyššie aplikačné teploty. Vývojová spájka je určená pre environmentálne prijateľné spájkovanie kovových a keramických materiálov. Vývojovou spájkou budú vykonané skúšky spájkovateľnosti keramických a kovových materiálov pri aplikácii taviva a pri beztavivovom spájkovaní s využitím výkonového ultrazvuku. Zisťovaný bude charakter štruktúry spájky pri rôznych podmienkach spájkovania. Budú sa študovať interakcie na rozhraní spojovaného materiálu a spájky. Pre výskum aplikačných podmienok vývojovej spájky sa stanovia kvalitatívne kritériá spájkovateľnosti ako je zmáčavosť, roztekavosť, kapilarita, difúzia, erózia pri bežných aj extrémnmych podmienkach spájkovania. Zisťovať sa bude šmyková pevnosť spojov vývojovej spájky na kovových a keramických materiáloch. Vykonajú sa skúšky starnutia tepelného cyklovania spájkovaných spojov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:1/0211/11
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:20
Počet oficiálních pracovníků projektu:20

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Chachula, PhD.spoluriešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyspoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Marcian, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ladislav Pavlovičspoluriešiteľ
Ing. Martin Provazník, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Robert Augustin, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Monika Koleňáková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Martina Nerádováspoluriešiteľ
Ing. Ladislav Schwarz, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Michal Prach, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Ridzoň, PhD.spoluriešiteľ