20. 10. 2019  5:33 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Presné výpočty a predpovede vlastností čoraz väčších molekúl.

Garant: prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Podstatou projektu je rozšíriť predpovednú schopnosť Coupled cluster CCSD(T)výpočtov vlastností closed shell aj open-shell molekúl, realizovať výpočty pre stále väčšie molekuly a poskytnúť referenčné veličiny pre DFT metódu. Efektívnosť CCSD(T) dosiahneme redukciou optimalizovaného virtuálneho priestoru (OVOS). Predmetom záujmu sú hlavne modely biologicky dôležitých molekúl a ich komplexov. Pokúsime sa získať presnú elektrónovú afinitu uracilu a jej zmenu vplyvom interakcie s molekulou vody, ako modelu poškodenia DNA nízkoenergetickými elektrónmi. Budeme analyzovať relativistické efekty vo väzbách prvkov kovov ako Cu, Ag, Au a trendy väzbových energií najmä s lone-pair ligandami.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0520/10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.zodpovedný riešiteľ
RNDr. Andrej Antušek, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Elena Malkin, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Filip Holka, PhD.spoluriešiteľ