18. 10. 2019  16:39 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Model vyučovania matematiky s využitím nových technológií

Garant: doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt rieši možnosť podpory prezenčnej, kombinovanej a dištančnej metódy štúdia matematiky novými technológiami. Cieľovou skupinou sú študenti fakúlt technických univerzít. Pri riešení sa postupuje od návrhu modelu vyučovania matematiky s využitím voľne šíriteľného matematického softvéru, ako aj prispieť k rozpracovaniu teórie vysokoškolskej pedagogiky v oblasti metodiky matematických predmetov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:021STU-4/2011
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Zuzana Červeňanskáspoluriešiteľ
PaedDr. Lujza Čipková Hamplová, PhD.spoluriešiteľ
PaedDr. Janette Kotianová, PhD.spoluriešiteľ
PaedDr. Lilla Kremžárová, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Iveta Markechová, CSc.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.spoluriešiteľ
Mgr. Hana Stúpalová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc.spoluriešiteľ