18. 10. 2019  20:52 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Posúdenie životného cyklu plastových obalov z obchodných reťazcov

Garant: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Obaly z obchodných reťazcov predstavujú vážny environmentálny problém pre environmentálne vhodné a akceptovateľné zneškodnenie. V posledných rokoch sa alarmujúca produkcia obalov čo do objemu premietla do zintenzívnenia produkcie tých, ktoré zaťažujú životné prostredie minimálne alebo ho nezaťažujú vôbec. Projekt sa zaoberá posúdením práve týchto obalov - biologicky odbúrateľných, konkrétne ich poslednou časťou životného cyklu. Budú vytypované vybrané typy plastových obalov z obchodných reťazcov, ktoré sú používané v SR aj v ČR.
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:SK-CZ-0181-11
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Peter Vékonyspoluriešiteľ
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ