15. 10. 2019  13:33 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Diagnostika špeciálnych skiel určených pre aplikácie v infračervenej oblastitspektra pomocou fyzikálnych metód

Garant: prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na štúdium špeciálnych skielaj dopovaných prvkami vzácnych zemín určených pre aplikácie v optonike, vláknovej optike a dozimetrii. Na novopripravených sklách zo skupiny chalkogenidových skiel a skiel na báze oxidov ťažkých kovov sa v rámci jeho riešenia hľadajú korelačné vzťahy medzi zložením a technológiou ich pripravy na jednej strane a dosiahnutou štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami určujúcimi vhodnosť pre praktické aplikácie na strane druhej. Rozoberajú sa tiež možnosti využitia merania fyzikálnych parametrov na stanovenie dôležitých charakteristík skiel ako je napríklad teplotná stabilita skiel, výskyt kryštalickej fázy v ich objeme, objemová homogenity a pod. Analýzy budú uskutočňované najmä na základe experimentálnych prác doplnených modelovaním.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra fyziky (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:1/0410/12
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Psota, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Tóth, PhD.spoluriešiteľ